Bản Quyền

Blog Khoa Học Máy Tính dùng phiên bản này của Creative Commons Lisence. Bản quyền này có ba điểm chính:

  • Nếu bạn đăng lại các bài viết hoặc một phần các bài viết thì xin ghi rõ nguồn (và liên kết) đến Blog Khoa Học Máy Tính.
  • Các bài đăng lại không được vì lợi nhuận. Nếu muốn đăng vì lợi nhuận thì xin hỏi tác giả trước khi tái đăng.
  • Các bạn có thể sửa đổi bổ sung thêm vào các bài viết (ví dụ dùng tư liệu để viết bài khác) với điều kiện bài viết mới của bạn cũng theo cùng ba nguyên tắc này của Creative Commons Lisence.