Tuyển Tập

Tuyển tập này chỉ có liên kết đến một số bài viết chính trong blog, khoảng 5% tổng số bài viết. Các bạn xem menu để truy cập đến tất cả các bài.

Lý thuyết tính toán, toán học

Trí tuệ nhân tạo

Xác suất thống kê

Thuật toán và cấu trúc dữ liệu

Mạng máy tính

Dành cho sinh viên & chính trị trong ngành

Toán ứng dụng

Các bài báo kinh điển của khoa học máy tính

  1. Lý thuyết thông tin
  2. Wald’s sequential analysis theory
  3. Chernoff’s bounds/ concentration inequalities
  4. Qui hoạch tuyến tính – Dantzig
  5. Phép thử Turing
  6. TCP/IP – Vint Cerf và Bob Kahn
  7. Mạng sắp xếp AKS – Ajtai, Komlos, và Szemeredi
  8. Graphical Models
  9. Birman and Solomjak’s 1967 paper: xấp xỉ các hàm số

Đề tài khác